بررسی انتقال ژن در بهبود گياهان زراعي( چشم اندازي بر وضعيت حال و آينده )
بررسی الودگی و بیماریهای خاک
بررسی الودگی خاک
بررسی الو انواع گونه های ان
بررسی افات زراعی رایج در ایران
بررسی افات جونده و ابزار های جدید مدیریت انها
بررسی افات پسته و روش های مبارزه با انها
بررسی اصول ژنتیکی تکامل گیاهان
بررسی اصول پرورش گوساله و تلیسه
بررسی استفاده مفید از کمپوست برنج و آزولا ( همراه با متن انگلیسی )